KONTAKT O NÁS PRIDAŤ K OBĽÚBENÝM
HĽADAŤ:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategórie
e-shop zdarma TRUCKMANAGER
e-shop zdarma Tablety
e-shop zdarma Auto kamery
e-shop zdarma OUTDOOR kamery
e-shop zdarma Príslušenstvo
e-shop zdarma PNA navigácie GPS
e-shop zdarma cyklo GPS
e-shop zdarma PDA GSM smartphone
e-shop zdarma Navigačný software
e-shop zdarma autoMONITORReklama:

Reklamačný poriadok firmy NAVIS.Ku každému tovaru zakúpenému vo firme NAVIS je prikladaný doklad o zaplatení resp. montážny / dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný doklad. Výnimkou je tovar, ku ktorému je dodávaný záručný list (napr. Microcom, Panasonic, LG). Prevzatím a zaplatením predajnej ceny tovaru potvrdzuje zákazník súhlas so záručnými podmienkami spoločnosti NAVIS. Zakúpený tovar nevymieňame za iný!

Záručné podmienky
Dĺžka záruky tovaru je uvádzaná v mesiacoch. Pokiaľ nie je uvedená, tak pre daný tovar platí záruka 24 mesiacov. Záruka na tlačové hlavy a ostatné príslušenstvo tlačiarní je 6 mesiacov. Záručná doba začína dňom vystavenia dokladov a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny nefunkčného výrobku za iný, opravený, záručná doba pokračuje ďalej, a predlžuje sa o čas, ktorý bol na reklamácii. Zákazník dostane reklamačný protokol, v ktorom bude uvedená oprava, resp. výmena a nové výrobné číslo. Ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu vrátane pôvodného dokladu o kúpe.
Reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 3 kalendárnymi dňami odo dňa reklamácie sa v prípade, že sa porucha po testovaní (24 hod.) potvrdí, vymení na druhý deň odo dňa prijatia reklamácie za podmienky, že daný tovar je na sklade. V prípade, že reklamovaný tovar na sklade nie je, platí pre reklamáciu lehota maximálne 30 dní. Pre reklamovaný tovar v záruke, zakúpený pred viac ako 3 kalendárnymi dňami platí lehota maximálne 30 dní.
Ak daný tovar nie je možné vybaviť v lehote do 30 dní, spoločnosť NAVIS zákazníkovi vymení reklamovaný tovar za nový. V takomto prípade záručná doba pokračuje a predlžuje sa o čas potrebný na vybavenie reklamácie.
V prípade nedodržania týchto záväzných podmienok sa postupuje podľa dohody so zákazníkom. Ak nie je dohoda možná, postupuje sa v súlade s Obchodným zákonníkom. Zákazník prevzatím tovaru z reklamácie a podpísaním reklamačného protokolu súhlasí s riešením reklamácie popísanom v reklamačnom protokole. Po prevzatí vymeneného tovaru už nie je možné tento meniť za iný.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- stratou nadobúdacieho dokladu, stratou záručného listu (napr. výrobky Microcom, Panasonic)
- vypršala záručná doba resp. bolo odstránené výrobné číslo, alebo je nečitateľné
- neodbornou inštaláciou, zmazaním resp. poškodením dát či už operačného systému alebo aplikačného softvéru vinou zákazníka
- znefunkčnením systému resp. aplikácií vinou počítačového vírusu resp. spyware
- tovar bol poškodený pri preprave resp. mechanickým poškodením tovaru
- elektrickým poškodením (viditeľne zhorené plošné spoje alebo súčiastky)
- prevádzkovaním v nevhodných podmienkach (nadmerne prašné resp. vlhké, silné elektrické a magnetické pole, chemicky agresívne)
- porušením ochrannej nálepky, pečate resp. záručnej plomby alebo ich prelepením
- pokiaľ sú originálne nálepky, pečate a pásiky prelepené neodstrániteľnými nálepkami
- pokiaľ sa porucha prejavuje len v software, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob jeho nadobudnutia
- tovar bol poškodený prírodnými živlami resp. je neprimerane znečistený, prirodzeným opotrebením tovaru
Na spotrebný materiál (tonery, atramentové náplne, pásky, tryskové hlavy, atď.) je poskytovaná obmedzená záruka.

Firma NAVIS si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie. Pokiaľ bude pri oprave zistené, že porucha tovaru vznikla spôsobom vylúčeným z opráv, alebo sa popisovaná porucha počas testovania neprejaví je zákazník povinný zaplatiť všetky náklady spojené s manipuláciou a testovaním vo výške, uvedenej v reklamačnom protokole. Pri mimozáručných opravách je účtovaná cena podľa Cenníka služieb.
Firma NAVIS si vyhradzuje právo nahradiť poškodený a neopraviteľný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami v prípade, že tento už nie je dodávaný výrobcom.

Softvér
Ak bol spolu s počítačom dodaný aj softvér v podobe operačného systému, je nutné uschovať inštalačné média a licenčné čísla. Zákazník si je vedomý, že problémy s inštaláciou a nastavením softvéru, ktorý nebol dodaný spoločnosťou NAVIS nemôžu byť riešené v rámci záruky. Záruka sa taktiež nevzťahuje na omylom zmazané dáta operačného systému resp. iného softvéru vinou zákazníka. V prípade nápravy bude zákazníkovi vyúčtovaná príslušná čiastka za servis. Spoločnosť NAVIS taktiež nemôže ručiť za kompatibilitu operačného systému so softvérom, ktorý si zákazník nainštaloval sám.

Spôsob reklamácie, servis
Reklamácie sa vybavujú v servisnom stredisku firmy NAVIS, na požiadanie aj u zákazníka za úhradu nákladov spojených s touto službou. Pri zmluvnom servise je zabezpečený servis u zákazníka. Zákazník reklamovaný tovar doručí do servisu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar zákazníkovi doručený na náklady spoločnosti NAVIS.

Zákazník môže reklamovaný tovar prepravnou skužbou. Tovar musí byť v pôvodnom obale a musí obsahovať dodané príručky, káble, inštalačný softvér ak bol dodaný, prípadne po dohode aj môže zaslať len časť tovaru. Pri počítačových zostavách nie je potrebný pôvodný obal, avšak je vhodný, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu skrinky počítača pre manipulácii resp. prevoze. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť faktúru resp. pokladničný doklad, dodací (záručný) a montážny list t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru. V prípade nedoručenia tovaru v originálnom balení spoločnosť NAVIS nezodpovedá za škrabance na tovare a drobné poškodenia spôsobené manipuláciou tovaru.
Reklamácie budú uznané len v prípade, že je špecifikovaná konkrétna porucha. Testované budú len funkcie uvedené v popise poruchy. Popis musí obsahovať chybu resp. konfiguráciu hardware a software, pri ktorej sa chyba vyskytuje.
Reklamovaný tovar zaslaný na predajňu resp. servisné stredisko bez predchádzajúcej dohody nebude prijatý a bude vrátený späť na náklady zákazníka.

Odber tovaru
Neúplnosť tovaru je nutné reklamovať ihneď pri odbere. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemôže byť braný ohľad. Pri poškodení tovaru pri preprave iným prepravcom je zákazník povinný reklamovať poškodený tovar u prepravcu. Týka sa to i tovaru, ktorý bol odcudzený.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Renovácie náplní
Pri renováciach náplní a tonerov spoločnosť NAVIS nezodpovedá za ich nefunkčnosť po renovácii. V prípade nefunkčnosti náplne alebo toneru zistenej pri renovácii nebude účtovaný žiadny poplatok za renováciu a zákazník nemá nárok na novú náplň alebo toner. V prípade neprevzatia náplne alebo toneru do 7 dní od renovácie spoločnosť NAVIS nezodpovedá za nefunkčnosť náplní alebo tonerov po tomto termíne aj keď ihneď po renovácii boli funkčné čo je zrejmé z priloženého testu tlače.

Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 2. januára 2008.
Zákazník prevzatím tovaru potvrdzuje prijatie týchto ustanovení. Pri nesplnení predchádzajúcich reklamačných podmienok nebude reklamácia prijatá.

33104 návštevníkov

Chcem vlastný eshop-zdarma!         Copyright (c) 2008 eshop-zdarma.sk, všetky práva vyhradené